Pozvánka na valnou hromadu HovNet

Výbor občanského sdružení HovNet svolává Valnou hromadu dne 14.11.2014 v 17:00 v sále SDH Hovězí.
Body programu valné hromady:
1. Zahájení a přivítání hostů
2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
3. Volby do výboru sdružení HovNet
4. Zpráva výboru sdružení o činnosti a hospodaření za rok 2013
5. Zpráva revizní komise sdružení
6. Návrh plánu práce a hospodaření na rok 2014
7. Diskuze
8. Usnesení
9. Závěr