Další valná hromada – pozvánka

První valná hromada hromada konaná dne 14.11.2014 v sále SDH Hovězí nebyla usnášeníschopná.
Druhá VH se uskuteční 28.11.2014 v 17:00 v „Restauraci Pod Radnicí“ s následujícím programem:
1. Zahájení a přivítání hostů
2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
3. Volby do výboru sdružení HovNet
4. Zpráva výboru sdružení o činnosti a hospodaření za rok 2013
5. Zpráva revizní komise sdružení za rok 2013
6. Návrh plánu práce a hospodaření na rok 2014
7. Diskuze
8. Usnesení
9. Závěr
V případě, že se nesejde usnášeníschopná druhá VH dne 28.11.2014 v 17:00 v „Restauraci Pod Radnicí“, bude svolána téhož dne 28.11.2014 třetí VH v 17:30 s následujícím programem:
1. Zahájení a přivítání hostů
2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
3. Volby do výboru sdružení HovNet
4. Zpráva výboru sdružení o činnosti a hospodaření za rok 2013
5. Zpráva revizní komise sdružení za rok 2013
6. Návrh plánu práce a hospodaření na rok 2014
7. Diskuze
8. Usnesení
9. Závěr