Pozvánka na valnou hromadu sdružení HovNet

Výbor občanského sdružení HovNet oznamuje, že valná hromada se uskuteční 6.12.2013 v 17:00 v Restauraci pod Radnicí v Hovězí.

Body programu valné hromady:
1. Zahájení a přivítání hostů
2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
3. Zpráva výboru sdružení o činnosti a hospodaření za rok 2012
4. Zpráva revizní komise sdružení
5. Návrh plánu práce a hospodaření na rok 2013
6. Návrh změny stanov dle nového platného zákona platného od 1.1.2014
7. Diskuze
8. Usnesení
9. Závěr

V případě, že se nesejde nadpoloviční většina všech členů (dle čl. VII odstavce 5. stanov občanského sdružení HovNet), bude se konat náhradní valná hromada téhož dne 6.12.2013 v 19:00  v Restauraci pod Radnicí v Hovězí. Body programu zůstávají stejné.