Členství

Pro zájemce o připojení k našemu spolku

Pokud chcete se chcete stát aktivním členem, je třeba být členem spolku. Členství není o internetu, členství je o podílení se na výstavbě naší sítě, učení se nových věcí. A občas je to taky dřina!

HovNet, z. s. není jen připojení k síti, jsme součástí komunitního projektu UnArt.

Členské příspěvky

Aktivní členství ve spolku a Využívání sítě HovNet je podmíněno uhrazením vstupního a následně měsíčního členského příspěvku. Výši příspěvku stanovuje Valná hromada.

Vstupní členský příspěvek činí 2000 Kč.

Pro aktuální rok je výše měsíčního členského příspěvku stanovena na 300 Kč. Měsíční příspěvek se platí bezhotovostním platební stykem do 31. dne v měsíci.

Platební styk

Platbu lze provést výhradně bezhotovostním převodem.

Číslo účtu spolku je 2700114753/2010 (FIO Banka).

Sankce

Kontrola měsíční platby je prováděna 1.den následujícího měsíce. To je následující den po splatnosti. Identifikátor pro kontrolu platby (variabilní symbol) je číslo člena.

Rychlost připojení

Rychlost (download/upload): jaké si to uděláme, takové to je. Bez garance

Spolek nakupuje společnou konektivitu, která je rovnoměrně dělena mezi členy. V případě volné linky je maximální rychlost limitována pouze kapacitou od člena k internetové bráně.

Výdaje spolku

Investice

O investicích spolku rozhoduje Rada. Při investicích bere v potaz prospěšnost dané investice a postupuje v souladu s cíly spolku HovNet.

Provozní náklady

Provozní náklady spolku jsou platby konektivity, platby za odběr elektřiny, platby za pronájmy, telefon… O platbách za režijní náklady spolku rozhoduje Rada.

Spolek nehospodaří za účelem dosažení zisku. Veškeré finanční prostředky musí být použity pro další rozvoj a činnost spolku HovNet.

Finanční rezervy

Rada spolku se snaží hospodařit se svěřenými financemi tak, aby vznikl rezervní fond, který by sloužil k překonání neočekávaných situací. Fond může být veden např. jako termínovaný vklad.